KNKB Privacy beleid

Privacy?

De KNKB heeft ingevolge de Algemene Verordening Gegevensverwerking een Privacy beleid vastgesteld.

Bonden, verenigingen, clubs, stichtingen, bedrijven, enz. moeten zich houden aan de AVG als zij persoonsgegevens verwerken.

Deze verordening geldt in heel Europa en is ook bekend onder de afkorting GDPR (General Data Protection Regulation.)

Wat betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor U als lid van de KNKB?

De KNKB heeft een geautomatiseerde administratie waarin persoonsgegevens worden opgeslagen en is daarom verplicht zich aan de AVG te houden. Een juridische uitleg (100 pagina’s) is op aanvraag beschikbaar bij de KNKB ledenadministrateur.

De KNKB gaat (en ging) zorgvuldig om met uw gegevens en geeft deze gegevens niet zonder uw expliciete toestemming door aan andere instanties. Wel worden uw gegevens eventueel gedeeld met andere kegelbonden voor wedstrijdorganisatie en administratie. Daarbij gaat het voornamelijk om uw naamgegevens bond- en clubnaam en uw klasse eventueel gemiddelde van afgelopen jaar.

Er verandert praktisch niet zoveel voor leden van een kegelvereniging of bond, alleen krijgt het nu een meer formeel karakter. En uw rechten worden uitgebreid!

Mocht u er vragen over hebben dan kunt u terecht bij het bestuur, en de KNKB ledenadministrateur.

Er wordt op dit moment gewerkt aan een protocol, waarin de werkwijze betreffende de AVG wordt beschreven.

De AVG betekent voor U als lid van de KNKB, de aangesloten bonden en clubs het volgende:

  • De KNKB en aangesloten bonden gebruiken uw gegevens voor administratie, facturatie en wedstrijdorganisatie.
  • U heeft het recht om de KNKB te vragen waarvoor en wanneer bepaalde gegevens worden gebruikt.
  • U heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien die door de bond zijn opgeslagen, en eventueel te laten wijzigen, verwijderen, enz.
  • U geeft toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door de KNKB en aangesloten bonden t.b.v. administratie, facturatie en wedstrijdorganisatie tot het einde van uw lidmaatschap.
  • U geeft toestemming voor het gebruik van uw gegevens in publicaties betreffende wedstrijddeelname, en wedstrijduitslagen inclusief foto’s op de websites en sociale media van de bonden. Hiervoor worden meestal alleen uw bondsnaam, clubnaam, geslacht, naam, voornaam of voorletters en behaalde score gebruikt.
  • Voor het gebruik van uw gegevens voor promotie doeleinden zal apart toestemming van u worden gevraagd. Per geval.
  • Toestemmingen kunnen te allen tijde geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken, hiervoor moet u schriftelijk (e-mail) contact opnemen met de KNKB ledenadministrateur.
  • Indien U geschaad wordt door het gebruik van uw gegevens door de KNKB en/of aangesloten bonden, moet U een klacht schriftelijk (e-mail) indienen bij de KNKB ledenadministrateur. en eventueel melden bij de Autoriteit Bescheming Persoonsgegevens.
  • In het geval van een datalek zal de bond u binnen 72 uur informeren. Tevens wordt het gemeld bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens.
  • Een beperkte set gegevens (postcode, geboortedatum, geslacht, sportbond/-tak en, optioneel vereniging) wordt doorgegeven aan NOC*NSF. Deze gegevens worden louter gebruikt voor statistische doeleinden. De sportbonden en NOC*NSF hebben deze statistieken nodig voor de bedrijfsvoering en beleidsvorming. De gegevens zullen nooit worden gebruikt om u specifiek te benaderen. Mocht u niettemin bezwaren tegen deze doorgifte hebben, dan kunt u daartegen gemotiveerd bezwaar maken bij de vereniging, de bond en/of NOC*NSF.

Let Op: publicatie van foto's, video's en tekst door privé personen op privé sites en sociale media vallen NIET onder de verantwoordelijkheid van de KNKB en aangesloten bonden.
Daarvoor dient u bij de betreffende particuliere publicist te zijn.

Welke gegevens heeft en bewaart de KNKB administratie van u?

Standaard gegevens:

Naam-adres-woonplaats-geboortedatum (zonder deze informatie kunt u geen lid zijn. 😏)

Extra gegevens:

t.b.v. wedstrijdorganisatie: Clubnaam, Bondsnaam, Speelsterkte (Klasse – Jaarlijkse score resultaten)

Facultatief kunnen betrokkenen hun telefoonnummer en e-mail adres opgeven, waarbij ze daarmee toestemming geven om via die weg te worden benaderd uitsluitend voor zaken die de kegelsport betreffen zoals wedstrijd aankondigingen en vergader uitnodigingen.

Voor gebruik van telefoon en e-mail voor andere dan bovengenoemde zaken zal een aparte schriftelijke toestemming worden gevraagd. (Bv. voor Nieuwsbrieven)

In sommige gevallen is ook uw bankrekeningnummer bekend, t.b.v. facturatie en/of declaratie.

Bijzondere gegevens:

Het is de KNKB niet toegestaan om bijzondere gegevens op te slaan zoals:

BSN/medische/psychische/strafrechtelijke/etnische/religieuze/sexuele.

Er is voor de KNKB geen wettelijke verplichting noch noodzaak om deze gegevens te hebben.

Bewaartermijn:

Tot het einde van het lidmaatschap/donateurschap.

Bewaarplaats:

Database bij All United (een bedrijf dat voor diverse sportbonden de ledenadministratie bijhoudt). Dat wordt via een verwerkersovereenkomst geregeld.

All United, Keyserswey 31, 2201 CW Noordwijk

Tel. 071 3641170 / E-mail info@allunited.nl

Beveiliging:

De gegevens worden gemuteerd bij All United via een beveiligde (https) internet verbinding, via een login en wachtwoord toegang door uw bondsledenadministrateur.

Daarnaast wordt van alle personen die toegang hebben via een overeenkomst vereist dat men veilige systemen gebruikt, en papieren kopieën na gebruik vernietigd

Toegang tot de gegevens hebben:

Bestuur, Ledenadministrateur, wedstrijdorganisatie. Dit is geregeld via een verwerkersovereenkomst.

Privacy Overzicht