Webvoorwaarden

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor de website van de Koninklijke Nederlandsche Kegelbond [KNKB]

 1. Werkingssfeer

  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere wijze van gebruik van deze website, waaronder wordt verstaan het bezoeken ervan, het vanuit deze website navigeren naar andere websites, het kopiëren van (delen van) documenten, en het gebruik van informatie van deze website in welke vorm dan ook.

  Als u het daar niet mee eens bent, dient u deze website direct te verlaten!

  Klikt u daartoe een of meerdere malen op de knop "Vorige" of "Back" van uw browser of sluit uw browser nu af!

  Door het enkele bezoek aan deze website verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden!

 2. Toepasselijk recht

  Op deze website, en alle juridische betrekkingen die uit het gebruik van deze website mochten voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen waartoe het gebruik van deze website aanleiding mocht geven zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde gewone rechter. (Zie ook Privacy beleid)

 3. Exoneratieclausule

  Tot het beloop dat zulks door de Wet is toegestaan, is de KNKB niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook en onder welke naam ook, die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website. Door uw gebruik vrijwaart u de KNKB uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid.

 4. Inhoud website

  De informatie op deze website wordt verstrekt te goeder trouw en naar beste kennis en wetenschap. Er is zoveel mogelijk naar gestreefd feitelijke informatie juist te doen zijn, doch voor onjuistheden of onvolledigheden wordt niet ingestaan. U wordt dringend geadviseerd om, voordat u enige beslissing neemt (mede) op basis van informatie op deze website, de juistheid daarvan eerst te verifiëen bij een daartoe competente persoon of instantie. Indien u meent feitelijke onjuistheden aan te treffen, stelt de KNKB het op prijs dat van u te vernemen.
  De gegevens die door de KNKB website in een "cookie" op uw computer worden geplaatst, worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden van derden en bevatten geen persoonlijke informatie.

 5. Evident niet-serieuze inhoud

  Een groot deel van de inhoud van websites is van verstrooiende aard en is niet bedoeld om serieus te worden opgevat. Ook deze website kan zodanige inhoud bevatten.

 6. Links naar andere websites

  Indien op deze websites links zijn aangebracht naar andere websites, is dat slechts bij wijze van service gedaan, zonder dat daaruit mag worden afgeleid dat de KNKB op enigerlei wijze enige verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van die websites.

 7. Downloaden van bestanden

  Indien vanaf deze website, dan wel vanaf websites waar naar toe vanaf deze website links zijn aangebracht, bestanden van welke inhoud dan ook gedownload kunnen worden, geschiedt zulks downloaden geheel voor uw eigen risico, zonder dat enige aansprakelijkheid, voor schade aan uw systeem en daaraan gerelateerde schade, of voor welke schade ook, aanvaard wordt.

 8. Publicatie van artikelen en documenten van deze website

  Indien u een artikel of document op uw eigen website wilt laten zien, dan verzoekt de KNKB u dringend, dat alleen door middel van een link naar de KNKB-site te doen of op uw site een z.g. I-frame aan te maken met een link naar de KNKB-site. De KNKB kan op deze manier correcties aanbrengen, en zo de verantwoordelijkheid houden over het gepubliceerde.

 9. Rechten van intellectuele eigendom

  Op deze website wordt in beginsel oorspronkelijk materiaal opgenomen. Waar in deze website namen van ondernemingen, producten of diensten worden genoemd is zulks uitsluitend bij wijze van aanduiding geschied; alle handelsnamen en vergelijkbare aanduidingen worden erkend. Incidenteel kan gebruik gemaakt zijn van teksten en afbeeldingen die van derden afkomstig zijn; dit is slechts gebeurd bij wijze van citaat of voorbeeld, en onder erkenning van de rechten daarop van die derden. Indien u mocht menen dat nochtans inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendom, dan verzoekt de KNKB u contact op te nemen.

 10. Goede smaak

  De KNKB heeft getracht om geen zaken op deze website op te nemen die kwetsend zouden kunnen zijn voor bepaalde personen of groepen. Indien u meent dat dat niet het geval is, verzoekt de KNKB om contact op te nemen.

  de Koninklijke Nederlandse Kegelbond,

Privacy Overzicht